Kraftkartan

 
Kraftkartan
SAM-testet
Insitu-respons

Allt handlar om hur arbetstiden används

Kraftkartan erbjuder effektiva processer och ett kraftfullt IT-stöd för att på ett enkelt sätt kartlägga arbetets olika delar, stödja samverkan till nya lösningar samt att hantera och följa upp aktivitetsplaner.

Med Kraftkartan tillgodoser ni också automatiskt de nya kraven för organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete.

Ett introduktionsprogram för nyanställda behövs alltid, men räcker inte långt för att skapa en hållbart effektiv och samtidigt hälsosam verksamhet. Det behövs en löpande dialog och samverkan om hur man arbetar och kan förbättra både gruppernas och medarbetarnas effektivitet.

Med Kraftkartan får ni ett effektivt verktyg och systemstöd för att utveckla och ta till vara verksamhetens hela kraft. Samtidigt skapas en hållbar, motiverande och frisk arbetsmiljö som attraherar nya medarbetare.

Mer information finner du nedan eller visa/ladda hem infoblad här >>>

Så här går det till

Att använda Kraftkartan är inte något hokus pokus. Det handlar om att med väl kända verksamhetsfaktorer och med systematik ta olika arbetssteg och att följa upp resultaten.

Det unika är att det är kopplat till tydliga processer, medarbetarnas medverkan och ett webbaserat systemstöd.  Tillsammans skapar det ett dynamiskt och flexibelt stöd för utveckling av team, verksamhet och organisation.

Det här är processen:

  1. Huvudmomentet i Kraftkartans årscykel är en workshop för arbetsgrupper och chefsgrupper som tar 3 timmar. Denna leds av en Kraftkartanutbildad handledare. Organisationen kan låta utbilda sina egna handledare. Alltså; det behövs inga konsulter för att använda Kraftkartan.
  2. Tre veckor innan workshopen besvarar gruppen en webbfråga som leder till en rapport som används under workshopen. Av rapporten framgår utöver strukturerade fritextsvar, både gruppens HRI-värde och hur många individer som löper 4 gånger större risk för långtidssjukskrivningar i framtiden. Dessutom framgår gruppens KASAM-värde som handlar om livssituationen. På detta sätt får man en inblick i vad som är arbetsrelaterat, eller livssituationsrelaterat

  3. Under workshopen bedöms och diskuteras åtgärder och lösningar. Aktivitetsplaner skapas som gruppen själv tar ansvar för. 

  4. Aktivitetsplanerna skrivs in i det webbaserade systemstödet Cumulus. Här finns allt material samlat.
  5. Kraftkartans uppföljningsmoduler genomförs regelbundet under året. Även dessa processer blir registrerade i Cumulus så att ingenting kan rinna ut i sanden.

Så ger vi stöd

Genomförande

Om man vill testa Kraftkartan på några grupper, kan IAU bistå med handledare. När organisationen sedan har gjort en utvärdering, kan man bestämma sig om man vill utöka antalet grupper och kanske även utbilda sin egna handledare.

Det går också bra att utbilda egna handledare innan
man väljer att göra en pilot. Detta är kostnadsfritt och är på inget sätt förpliktigande. IAU har återkommande utbildningsdagar som man kan anmäla sig till.

Systemstöd

Vårt lättanvända IT-system CUMULUS ger stöd efter behoven för Kraftkartans processer och skapar stor tydlighet för alla som deltar – medarbetare, chefer, ledning och HR.

Några exempel

Alla aktivitetssplaner som tas fram i processerna struktureras automatiskt.

Skapar kanaler för kommunikation för olika behov. Till exempel mellan deltagarna i en process eller mellan ansvariga i olika organisationsled för att få ”rätt fråga på rätt plats” för beslut och uppföljning.

CUMULUS skickar automatiskt mail till berörda och ansvariga när något ska hända, så att inga åtgärder eller aktiviteter eller uppföljningar rinner ut i sanden.

 

Röster om Kraftkartan

Kraftkartan är det snabbaste sättet att få allas medverkan, engagemang och vilja att utveckla arbetsplatsen.

Leif Sieurin - Plantagon AB (Se film)

Den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö

”Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön" (AFS 2015:4). 

Kraftkartan på flera sätt

Även om man alltid behöver se till helheten, så kanske man ändå bara behöver påverka delar i ”systemet”. Därför finns flera möjliga ingångar och användningssätt för Kraftkartan.

Kraftkartan Team

Är den mest använda av Kraftkartans moduler. Den är främst avsedd för arbetsgrupper under första linjens chefer.
Här arbetar man med att växla RÖD tid mot GUL eller GRÖN tid i arbetsgrupperna.
På så vis förbättras samarbetet och kommunikationen inom gruppen och det sociala arbetsmiljöarbetet genomförs på ett effektivt sätt.

Kraftkartan Chef

Denna variant fokuserar specifikt på att ge stöd för att kartlägga och utveckla linjechefernas roll och ansvar i organisationen. Här främjas det organisatoriska arbetsmiljöarbetet.

Kraftkartan Kommunikation

Är ett övergripande system för att kunna kommunicera verksamhetsfrågor dubbelriktat vertikalt och horisontellt i organisationen. Detta för att göra kommunikationskanalerna mer effektiva, transparanta och därigenom trovärdiga inom bl.a nedanstående områden:
• Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
• Samverkan
• Kompetensförsörjning
• Lönebildning

När arbetstiden används rätt

Bättre använd arbetstid ökar naturligtvis effektiviteten, men i lika hög grad medarbetarnas motivation och trivseln i organisationen. Improduktiv tid, är inte bara förlorad tid, utan också en stor riskfaktor för ohälsa och långtidssjukskrivningar visar forskningen.

GRÖN TID

Värdeskapande tid, för att skapa värden för någon som i slutänden är villig att betala för produkten eller tjänsten, till exempel kunder/brukare, anslagsgivare, medlemmar eller sponsorer

GUL TID

Förutsättningsskapande tid, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att den ”gröna tiden” ska kunna på bästa sätt till exempel planera, förbereda, lära/träna, få feedback eller lösa konflikter eller andra hinder.

RÖD TID

Kontraproduktiv tid, som vi inte vill ha då den är onödig, förlorad eller rentav skadlig både för effektivitet och hälsa, till exempel oklarheter, tjafs, olösta konflikter, passivitet/väntan, fel- eller dubbelarbete.

Info & köp

Tjänsterna har inget fast pris utan offereras särskilt efter samråd med kunden.

Tveka inte att helt förutsättningslöst höra av dig med frågor.

Mer information finner du här - visa/ladda hem infoblad här >>>

 

 

© IAU