Om oss

 
Nyheter

Om IAU

Vi erbjuder processer, kunskap och IT-baserade verktyg som gör det möjligt för chefer och medarbetare att utveckla sin verksamhet och arbetsmetoder i frågor om produktivitet, kvalitet, hälsa och arbetsmiljö.

Institutet bildades 1996 av personer engagerade i olika utvecklingsarbeten om arbetslivets förändringar. Flera av projekten drevs gemensamt av fack och arbetsgivare med nära koppling till forskningens inom området.

Vi samverkar med forskare och andra experter, erfarna organisations- och arbetsmiljökonsulter samt företrädare för arbetsmarknadens parter.

Vi läser, lyssnar och utbyter erfarenheter

Vi är mötesplatsen i vägkorsningen för kunskaper och erfarenheter om organisation, ledarskap, arbetsliv och arbetsmiljö. På en väg färdas resultat och rön från forskare, seniora konsulter. På en annan möter vi företrädare för arbetslivets parter. Vi möter pedagoger, IT-experter, formgivare och kommunikatörer med vass förmåga om metoder, lärande, psykologi och IT.

Men vi ger också stöd och återför kunskap och erfarenheter både till forskningen på universitet och till högskolor samt parternas utvecklingsarbeten.

Vi ordnar seminarier och utbildningar.

Vi förädlar och utvecklar

Vi har med vår roll då även ”verkstaden” där vi förädlar dessa olika kunskaper och kompetenser till arbetsmetoder och verktyg ute i arbetslivet. De ska vara stöd för ledningar, chefer och medarbetare att både utveckla sitt arbete och utvecklas i sin uppgift.

Sedan början av 2000-talet har vi systematiskt utvecklat metoder och verktyg med syftet att skapa interaktiva, snabba och effektiva processer och stöd där också medarbetarna involveras. Det ökar medvetenheten om sitt eget uppdrag, hur arbetstiden används och vilka områden inom den egna verksamheten som kan förbättras.

Allt naturligtvis satt i relation till organisation och verksamhet och dess utveckling som helhet.

Samarbetspartners

Arbetsmiljöstrategerna

Arbetslivsresurs

ATK Arbetstagarkonsult

Karolinska institutet

Select Wellness

Uppsala universitet

 

Vår vision

Med beforskad kunskap om individ, motivation och organisation vill vi bidra till att skapa arbetsplatser och ett arbetsliv av världsklass, vilket också  kommer vara nödvändigt i framtiden, för dem som befinner sig i den globala konkurrensen.

Vår mission

Vi samlar tillförlitliga kunskaper och erfarenheter kring arbetslivets villkor och utveckling, och gör dem praktiskt användbara.

Vår drivkraft

Vi arbetar efter övertygelsen att Sverige med sitt arbetsliv har en fördel i den globala konkurrensen, och vilken ytterligare kan förstärkas.

Men samtidigt visar sjukstatistiken obevekligt; att många chefer och medarbetare mår dåligt - och även skadas - av ”omöjliga” arbetsförhållanden. Det handlar alltså också om en ”organisatorisk ohälsa” med stora läckage av resurser, både ekonomiskt och av förslösad kapacitet. Och det gäller både i privat och i offentlig sektor.

En förändring och utveckling kan bara ske genom att systematiskt utveckla organisationskultur och arbetsplatser präglat av ett gott ledarskap, medarbetare som samarbetar, får komma till sin rätt och därmed mår bra.

Utmaningen och påståendet är alltså: bli effektivare och ni får också en bra arbetsmiljö. Eller tvärtom. Det hänger ihop!

© IAU