FOU

Därför sade vi upp avtalet med Stamina

IAU har sagt upp sitt avtal med Stamina-projektet. Vi lät en utomstående researcher sammanställa fakta i målet med tillägg av kommentarer från IAU:s sida.

 IAU, Institutet för Arbetsliv och Utveckling AB, grundat 1996, fick en nystart när Anders Gustavson kom med i bolaget som ägare och blev dess vd 2011. IAU erbjuder i dag ”processer, kunskap och IT-baserade verktyg som gör det möjligt för chefer och medarbetare att utveckla sin verksamhet och sina arbetsmetoder i frågor om produktivitet, kvalitet, hälsa och arbetsmiljö”. IAU samverkar med forskare och andra experter, erfarna organisations- och arbetsmiljökonsulter samt företrädare för arbetsmarknadens parter.

År 2017 har IAU tre ägare: Anders Gustavson (majoritetsägare genom ett bolag), Roger Hansson (tidigare huvudägare, även han ägare genom ett bolag) och en privatperson.

Ett viktigt element i IAU:s verksamhet är Kraftkartan, ett projektverktyg som utvecklats av IAU och som använts i nuvarande form i ungefär tre år. 2016 blev projektet STAMINA vid Uppsala universitet en viktig samarbetspartner för IAU, med 18 svenska kommuner (Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Härryda, Karlstad, Lidingö, Linköping, Malmö, Mölndal, Norrköping, Sandviken, Skellefteå, Trollhättan, Tyresö, Umeå, Vännäs, Västerås, Örebro) som kunder i det gemensamma projektet och med professorn i arbets- och miljömedicin Magnus Svartengren som huvudföreträdare.

Bland annat utbildade IAU under 2016 hos kommunerna omkring 200 handledare för de kommande STAMINA-aktiviteterna. Den nämnde Roger Hansson fick en roll som projektkoordinator. Så småningom började handledare och andra höra av sig till IAU med frågan varför Roger inte svarade på deras mejl. Då Rogers mejlbox befanns innehålla 150 oöppnade mejl, blev det i samråd med honom överenskommet att IAU:s medarbetare härefter skulle sköta hans mejlbox och ta hand om de frågor som kom in. Vad Roger Hansson de facto gjorde inom sitt STAMINA-uppdrag förblev oklart för IAU.

 

Olovligt överförda medel

Den 22 juni 2017 upptäckte IAU:s ekonomiansvarige att 1,5 miljoner kronor hade försvunnit från IAU:s klientmedelskonto. Pengarna hade i två poster överförts till ett konto, vars innehavare i den första överföringen inte namngetts, och i den andra överföringen uppgavs vara Stamina AB. Överföringarna hade gjorts av Roger Hansson till ett honom tillhörigt lagerbolag som hette Grundbulten 21159 AB.[1]

Senare fick detta lagerbolag namnet Human Resource Index Institute AB (bolagsordning daterad 12 juni 2017). Roger Hansson ägde sedan tidigare även bolaget Arbetslust & Utveckling i Sverige AB. Detta bolag ändrade genom en ny bolagsordning (daterad 13 juni 2017) sitt namn till Institutet för Arbetslust och Utveckling AB – alltså nästan identiskt med IAU:s egentliga namn, Institutet för Arbetsliv och Utveckling AB.

Roger Hansson fick den 22 juni omedelbart besked från IAU att överföringen gjorts utan godkännande från vare sig bolagets vd eller ekonomiansvarige. IAU gjorde även klart att bolaget efter kontakt med advokat beslutit att lämna in en polisanmälan, om pengarna inte omedelbart återfördes. Svar inkom då från Magnus Svartengren att han hade ”funderingar på att göra Stamina till en egen juridisk person” och hade bett Roger Hansson att ombesörja detta genom att starta ett bolag och flytta över de klientmedel som fanns hos IAU till det nya Staminabolaget. Med andra ord aviserade Magnus Svartengren att han ville börja göra egna affärer baserade på universitetets STAMINA-projekt.

Den jurist som IAU nu anlitade fann att både Roger Hansson och Magnus Svartengren agerat olovligt i flera avseenden. Juristen påpekade för Roger Hansson att denne hade agerat ”utan stöd av något styrelsebeslut eller någon som helst förankring bland övriga styrelseledamöter i IAU. Det behöver knappast nämnas att det naturligtvis också skulle föreligga jäv i varje fråga mellan IAU och ditt lagerbolag.” Den olovliga överföringen hade även ”skett i strid med det avtal som föreligger mellan IAU och Uppsala Universitet och som reglerar STAMINA”. Vidare utgjorde överföringen av beloppet ”en enligt aktiebolagslagen otillåten värdeöverföring från IAU till lagerbolaget”. Roger Hansson fick även besked om att han personligen skulle vara skadeståndsskyldig ”för den skada som uppkommer genom den olovliga och illojala åtgärden”.

Magnus Svartengren fick för sin del av juristen besked om att han genom att ha anstiftat Roger Hansson att överföra beloppet hade ett personligt bristtäckningsansvar för beloppet enligt aktiebolagslagen, ”eftersom du uppsåtligen medverkat till att beloppet olovligen överförts”. Åtgärden utgjorde dessutom ”ett väsentligt avtalsbrott i förhållandet till avtalet mellan IAU och Uppsala Universitet”, med därtill kopplad skadeståndsskyldighet för universitetet.

Besked gavs också att ifall beloppet inte omedelbart återbetalades, skulle IAU bli tvunget att informera Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och övriga i universitetsledningen om den allvarliga situationen.

Efter detta återbetalades pengarna till IAU:s klientmedelskonto.

 

AFA-pengar till STAMINA

Även AFA Försäkring, en viktig källa till forskningsmedel i den akademiska världen, berörs av denna konflikt genom det anslag på 2,6 miljoner kronor som beviljats STAMINA-projektet under perioden mars 2017 – februari 2020. En motsvarande ansökan om medel hade före det avslagits av det statliga forskningsrådet Forte.

På AFA:s hemsida beskrivs syftet med anslaget vara att ”stödja kommuner i deras systematiska arbetsmiljöarbete med hjälp av STAMINA, en modell som ger struktur och får medarbetarna att känna sig inkluderade”. I intervju på samma hemsida berättar Magnus Svartengren att man i projektet tar ”hjälp av organisationen Institutet för arbetsliv och utveckling, IAU, som är de som har tagit fram STAMINA-modellen”.

 

”STAMINA-modellen” i Almedalen

I Almedalen den 6 juli 2017 presenterade Magnus Svartengren, Roger Hansson och några tillkallade projektledare ”STAMINA-modellen”. Detta skedde vid två seminarier, där arbetsverktyget Kraftkartan gavs en central plats, dock utan att föredragshållarna någon enda gång nämnde vare sig IAU eller Kraftkartan vid namn. I stället talades genomgående om ”STAMINA-modellen”.

Så småningom dök en enkel hemsida för Institutet för Arbetslust & Utveckling (alltså Roger Hanssons omdöpta bolag) upp, www.arbetslust.org. Hemsidan ger ingen upplysning om vem som står bakom den, men en person som tidvis kallar sig ”jag” uppger sig vara knuten till Uppsala universitet som projektledare/koordinator i FoU-projektet STAMINA och uppmanar intresserade att ta kontakt.

På forskningsprojektet STAMINA:s hemsida beskrivs samtidigt hur man i arbetet använder sig av Kraftkartan, att denna utvecklats av IAU och att den erbjuder ”en snabb och effektiv process” i STAMINA:s arbete.

Efter den olovliga penningöverföringen i juni eskalerade konflikten mellan STAMINA och IAU, bland annat vägrade Magnus Svartengren att attestera IAU:s fakturor. Magnus Svartengren angav i mejl att IAU:s kostnadsredovisning inte uppfyllde hans krav samt att leveransen av forskningsdata från IAU inte skett i tid. IAU anlitade jurist och levererade en detaljerad genomgång gällande alla de punkter som Svartengren hade synpunkter på. Denne ville inte träffa IAU i ett möte för att försöka reda ut frågorna, utan förklarade i mejl att han inte avsåg låta sig ”bli manipulerad” den vägen och inte heller hade tid med möten.

IAU:s fortsatta försök under hösten att få till stånd ett samtal ledde ingen vart. Anders Gustavson: ”Vi kämpade med motstridiga känslor. Vi kände motvilja mot att samarbeta med en partner som upp vi ansåg betedde sig oetiskt. Samtidigt hade vi ett ansvar inför våra gemensamma klienter, som behövde IAU:s projektverktyg.”

Slutligen såg IAU inget andra alternativ än att säga upp avtalet med STAMINA, men lämnade öppet för att det skulle kunna omförhandlas, för att undvika att tredje part skulle drabbas. Uppsägningstiden är sex månader, vilket innebär att avtalet fortsätter att vara i kraft t.o.m. april 2018.

IAU:s nästa steg blev att öppna en dialog med Uppsala universitets ledning. Först med detta kunde IAU få betalt för höstens arbete.

 

Avonova approcheras av STAMINA

En väsentlig händelse hösten 2017 blev att Magnus Svartengren och Roger Hansson kontaktade Avonova[2] i syfte att inleda ett samarbete. Enligt uppgift förde Svartengren med stöd av att han ingår i Avonovas expertråd in Roger Hansson till ett möte med Avonova i syfte att skapa en affärsrelation till dennes företag. Mötet finns dokumenterat genom en powerpoint, där STAMINA-konceptet beskrivs med alla hänvisningar till IAU borttagna, och där verktyget Kraftkartan visas i en lätt omarbetad form och benämns ”STAMINA-modellen”. Avslutningsvis föreslås i presentationsmaterialet ett samarbete mellan Avonova och Human Resource Index Institute AB, alltså Roger Hanssons bolag.

Det hör till saken att IAU sedan tidigare har ett samarbetsavtal med Avonova, vilket Roger Hansson i kontakterna inte informerat om.

Det kan även nämnas att Magnus Svartengrens hustru har anställning på Avonova.

 

Plagiat?

Kan STAMINA-modellen betraktas som ett självständigt projektverktyg eller är den ett plagiat? En av dem som arbetar centralt med IAU, här anonym, tvekar inte: ”Den STAMINA-modell som nu presenteras av Roger och Magnus är ett plagiat, bara med den skillnaden att den är sämre än originalet, eftersom den är tagen ur sin kontext.”

Anders Gustavson: ”Ett antal delar av Kraftkartan är ’allmängods’ och används av andra aktörer på marknaden. Vissa delar är unika för IAU. Till exempel ett avancerat molnsystem Cumulus samt utbildningsmoduler för projektledare och handledare, med bland annat filmer och talarmanus för workshops. Helheten är unik. Kommuner som håller på att upphandla Kraftkartan har haft svårt att hitta andra leverantörer av likvärdig produkt.”

 

Läget inför 2018

Inför det nya året har STAMINA bjudit in projektledarna i de involverade 18 kommunerna till ett heldagsmöte i Uppsala den 11 januari 2018. STAMINA har även meddelat sin avsikt att välja en ny samarbetspartner inom IT och metodstöd, för att ersätta IAU.

Anders Gustavson: ”Vi har i det längsta försökt hantera den här konflikten pragmatiskt och försökt hitta en väg framåt som inte skulle drabba tredje part och som både IAU och STAMINA skulle kunna leva med. Tyvärr har detta inte lyckats, och med tanke på att våra kunder och samarbetsparter nu oförskyllt tvingas förhålla sig till konflikten, är det en nödvändighet att vi på IAU ger vår bild av vad som hänt.”

”I praktiken står de involverade kommunerna inför valet att byta till Svartengrens och Hanssons modell eller att genom IAU hålla fast vid originalet, inklusive Kraftkartan, och då ha tillgång även till stödet i molntjänsten Cumulus och de övriga upparbetade formerna för projektstöd. Vi har inom IAU under två år utbildat kommunernas egna projektledare och handledare. Vi vet att de verkligen uppskattar Kraftkartan, och vi är för vår del inför 2018 väl förberedda för att fortsatta samarbetet.”

”Som läget har utvecklats är det vår skyldighet att uppmärksamgöra de kommunledningar som har undertecknat STAMINA-avtalet om risken att de tas som gisslan i ett sammanhang, där en etisk gräns överskridits flera gånger om, och där vi nu är tvungna att ge jurister i uppdrag att utreda laglighetsfrågorna. Tyvärr riskerar detta att få konsekvenser för många projektledare, handledare och chefer, och detta enligt vår uppfattning alldeles i onödan.”

”Samtidigt som vi på IAU är stolta över den positiva återkoppling som vi fått av ett stort antal kunder och samarbetsparter är vi mycket ledsna över att de nu oförskyllt dragits in i detta.”

 

Närmare upplysningar lämnas av Anders Gustavson, vd, Institutet för Arbetsliv och Utveckling AB, tel. 070-5287898.

Denna rapport har sammanställt av en extern researcher.

 

 

[1] Enligt Bolagsverket är Stamina AB ett bolag med säte i Falun, grundat 1985 och likviderat den 28 oktober 2016. Det kunde inte vara detta bolag som var mottagare av pengarna.

 

[2] Avonova beskriver sig som rikstäckande leverantör av hälsotjänster i Sverige. Avonova ingår i en norsk koncern vid namn Stamina Group, med riskkapitalbolaget Herkules Capital som ägare.

© IAU